FAQS

Preguntes freqüents:

QUè ES LA REFORMA HORÀRIA?

És una iniciativa que impulsa uns horaris i una nova cultura del temps a la societat, en general, per tal de millorar la salut i la qualitat de vida de les persones, i a les organitzacions públiques, en particular, per tal d’impulsar polítiques públiques d’ús del temps que contribueixin a una societat més saludable, sostenible i eficient.

QUÈ ÉS EL PORTAL REFORMAHORARIA.INFO?

És un espai de trobada per als ajuntaments on compartir i visibilitzar bones pràctiques en relació a les polítiques públiques d’usos del temps, per impulsar la reforma horària i posar a disposició de tothom mesures d’èxit, aplicables i realistes.

QUIN IMPACTE TÉ PER A LA SOCIETAT MILLORAR ELS USOS DEL TEMPS?

El nostre cos està regulat per un rellotge intern, els anomenats ritmes circadiaris, que controla quan tenim son, gana, i altres aspectes clau de la nostra salut així com les franges horàries més productives gràcies a un major rendiment cognitiu. A més, l’organització social del temps té un impacte en la mobilitat, la productivitat, la qualitat de vida de la ciutadania o el medi ambient. És en aquest sentit que una transformació generalitzada dels horaris comportaria una millora en la salut, la qualitat de vida, la conciliació o la qualitat democràtica de la societat.

PER QUÈ ÉS IMPORTANT PER ALS AJUNTAMENTS COMPARTIR BONES PRÀCTIQUES?

Per així generalitzar uns horaris més racionals, productius, sostenibles i saludables a la societat i també per donar a conèixer i visualitzar les mesures implementades en el propi ajuntament i/o municipi.

EN QUINS ÀMBITS ES POT ACTUAR PER APLICAR LA REFORMA HORÀRIA EN ELS MUNICIPIS?

La reflexió sobre els usos del temps pot estar present en totes les polítiques municipals, així com en l’organització interna del propi ajuntament. Respecte a les polítiques municipals, les polítiques de temps es poden aplicar en els horaris dels serveis municipals, en les regulacions del teixit productiu i comercial, en l’organització d’activitats educatives i de lleure en el municipi o en l’àmbit de la mobilitat, entre molts altres temes. En l’àmbit intern de l’Ajuntament, la reforma horària consisteix principalment en l’impuls d’una nova cultura del temps, basada en la confiança i el seguiment d’objectius, que eviti el presentisme i impulsi una gestió i organització basada en la flexibilitat horària i la productivitat, facilitant unes franges horàries més saludables per als àpats.